Konfidencialumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši Asmens duomenų konfidencialumo politika (toliau tekste – Konfidencialumo politika) yra sukurta ir naudojama Marinos Kovaliovos (toliau tekste – M. K.), siekiant tvarkyti ir apsaugoti informaciją apie fizinius asmenis, perdavusius savo duomenis tvarkyti M. K. (toliau tekste – Vartotojai), besinaudojančius tinklapio, esančio domene https://memelionuoma.lt (toliau tekste – Tinklapis) funkcijomis, informacija, paslaugomis, programomis (taip pat ir lojalumo programa).

1.2. Ši Konfidencialumo politika nustato tvarką ir sąlygas, pagal kurias M. K. tvarko Vartotojų asmens duomenis, panaudojant arba nenaudojant automatizavimo priemones, nustato procedūras, kurių tikslas – išvengti galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimų, pašalinti tokių su asmens duomenų tvarkymu susijusių pažeidimų pasekmes.

1.3. Konfidencialumo politika taikoma tik konkrečiam Tinklapiui, netaikoma jokiems kitiems tinklapiams ir netaikoma trečiųjų asmenų tinklapiams, kuriuose gali būti minimas Tinklapis, ir kuriuose gali būti pateikiamos nuorodos į Tinklapį. М. К. nekontroliuoja trečiųjų asmenų tinklapių, į kuriuos vartotojas gali pereiti pagal Tinklapyje prieinamas nuorodas, ir už juos neatsako.

1.4. Vartotojo naudojimasis Tinklapiu reiškia sutikimą su šia Konfidencialumo politika ir Vartotojo asmens duomenų tvarkymo sąlygomis. Tuo atveju, jei Vartotojas nesutinka su Konfidencialumo politika, Vartotojas turi nutraukti naudojimąsi Tinklapiu. M. K. turi teisę bet kuriuo metu įtraukti pakeitimus į šią Konfidencialumo politiką, nepranešdama apie tai Vartotojams. Nauja Konfidencialumo politikos redakcija įsigalioja nuo jos paskelbimo Tinklapyje momento, jeigu kitaip tiesiogiai nenumatyta naujojoje Konfidencialumo politikos redakcijoje. Naudojimasis Tinklapiu po naujos Konfidencialumo politikos redakcijos įsigaliojimo reiškia, kad Vartotojas sutinka su ja, ir ji yra taikoma jo atžvilgiu visa naujos redakcijos nuostatų apimtimi. Galiojanti Konfidencialumo politikos redakcija pasiekiama adresu https://www.memelionuoma.lt

1.5. Ši Konfidencialumo politika yra neatsiejama Vartotojo susitarimo, kuris pasiekiamas adresu https://www.memelionuoma.lt, dalis ir reguliuoja santykius tarp M. K ir Vartotojų.

 

NAUDOJAMI TERMINAI

2.1. Asmens duomenys – visa informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su konkrečiu arba atpažįstamu fiziniu asmeniu (Vartotoju).

2.2. Asmens duomenų tvarkymas – bet koks veiksmas (operacija) arba veiksmų (operacijų), atliekamų su asmens duomenimis, panaudojant automatizavimo priemones arba nenaudojant tokių priemonių, visuma, įskaitant asmens duomenų rinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, tikslinimą (atnaujinimą, keitimą), gavimą, panaudojimą, perdavimą (platinimą, pateikimą, prieigą), nuasmeninimą, blokavimą, pašalinimą, sunaikinimą.

2.3. Asmens duomenų konfidencialumo privaloma laikytis visiems asmenims, gavusiems prieigą prie Asmens duomenų, reikalaujama neleisti jų platinti be Asmens duomenų savininko / turėtojo sutikimo arba neturint kitokio teisėto pagrindo tokiam platinimui.

2.4. „Cookies“ – nedidelis duomenų fragmentas, išsiųstas tinklo serverio ir saugomas Vartotojo kompiuteryje, kurį tinklo klientas arba tinklo naršyklė kiekvieną kartą persiunčia tinklo serveriui pagal HTTP užklausą arba bandant atidaryti atitinkamo tinklapio puslapį.

2.5. IP-adresas – unikalus kompiuterio mazgo adresas tinkle, sukurtas pagal IP protokolą.

 

KONFIDENCIALUMO POLITIKOS OBJEKTAS

3.1. Šioje Konfidencialumo politikoje nustatomi M. K įsipareigojimai dėl asmens duomenų neviešinimo ir asmens duomenų, kuriuos Vartotojas pateikia Tinklapyje, užpildydamas skambučio užsakymo formą, paslaugų kokybės įvertinimo formą, naujienų prenumeratos užpildymo formą bei atlikdamas registraciją / autorizavimą Tinklapyje (jei Tinklapis teikia tokias paslaugas), Konfidencialumo užtikrinimo.

3.2. Į Asmens duomenis, kuriuos leidžiama tvarkyti pagal šią Konfidencialumo politiką, įeina ši informacija: Vartotojo vardas, Vartotojo kontaktinis telefonas ir elektroninio pašto adresas, o tuo atveju, jei funkcionuoja registracijos Tinklapyje paslauga – papildomai Vartotojo pavardė.

3.3. „Сookies“ išjungimas gali lemti tai, kad prieiga prie kai kurių Tinklapio funkcijų taps negalima (Vartotojo autorizavimas, leidžiantis visapusiškai naudotis Tinklapio funkcijomis, paskutinių peržiūrėtų nekilnojamojo turto objektų nustatymas).

3.4. M. K. renka statistiką apie Vartotojų IP adresus. Ši informacija naudojama Tinklapio techninėms problemoms aptikti bei spręsti ir brukalui („spamui“) nustatyti.

3.5. Bet kuri kita asmeninė informacija, kuri nebuvo aptarta aukščiau (naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos ir t. t.) turi būti patikimai saugoma ir neviešinama, išskyrus šios Konfidencialumo politikos 5.2 ir 5.3 p. numatytus atvejus.

3.6. Tuo atveju, jei Vartotojas paskelbia Asmens duomenis Tinklapio skyriuose, prie kurių prieiga yra atvira, Vartotojas tokius duomenis padaro visiems prieinamus ir supranta, kad jo paskelbta informacija yra prieinama kiekvienam Tinklapio lankytojui (neribotam žmonių skaičiui) visų pasaulio šalių teritorijoje, kurioje yra galimybė naudotis Interneto tinklu ir prieiga prie Tinklapio, atitinkamai, Vartotojas supranta ir prisiima visas rizikas, susijusias su tokiu informacijos paskelbimu, įskaitant, tačiau neapsiribojant: elektroninio pašto adreso patekimo į brukalo („spamo“) pranešimų adresatų sąrašus riziką, elektroninio pašto adreso patekimo įvairiems sukčiams riziką, telefono numerio patekimo SMS brukalo („spamo“) siuntėjams ir / arba SMS sukčiams riziką ir kitas rizikas, kylančias dėl tokio atviro informacijos skelbimo. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad M. K. negali apsaugoti asmens duomenų, kuriuos Vartotojas paskelbė Tinklapio skyriuose su atvira prieiga, ir neatsako už kitų Vartotojų ir kitų asmenų veiksmus, atliekamus su tokiais asmens duomenimis.

 

ASMENS DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAI

4.1. M. K. vykdo asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą šiais tikslais:

4.1.1. prieigos prie personalizuotų Tinklapio išteklių suteikimas Vartotojui;

4.1.2. grįžtamojo ryšio su Vartotoju nustatymas, įskaitant pranešimų, užklausų, susijusių su Tinklapio naudojimu, paslaugų teikimu, siuntimą, Vartotojo užklausų ir paraiškų tvarkymą;

4.1.3. paskutinių peržiūrėtų nekilnojamojo turto objektų sąrašo nustatymas;

4.1.4. efektyvios klientų ir techninės pagalbos suteikimas Vartotojui, iškilus problemoms, susijusioms su Tinklapio naudojimu;

4.1.5. Vartotojui sutikus, teikti jam specialius pasiūlymus, informaciją apie kainas, naujienlaiškius, akcijas ir kitus duomenis M. K. vardu, siųsti informacinius ir / arba reklaminius pranešimus;

4.1.6. gauti statistinius ir analitinius duomenis, siekiant pagerinti Tinklapio ir jo paslaugų funkcionavimą;

4.1.7. Asmens duomenų, kuriuos Vartotojas pateikia, įdėdamas skelbimus į Tinklapį, patikimumo ir išsamumo patvirtinimas;

4.1.8. paskyros sukūrimas Vartotojui sutikus; 4.1.9. Tinklapyje užsiregistravusio Vartotojo identifikavimas;

4.1.10. kitais tikslais tuo atveju, jei atitinkami M. K. veiksmai neprieštarauja įstatymams, M. K. veiklai ir jei minėtam tvarkymui yra gautas Vartotojo sutikimas.

 

ASMENS DUOMEŲ TVARKYMO TERMINAI IR BŪDAI

5.1. Asmens duomenų tvarkymas vykdomas neterminuotai, visais teisėtais būdais, įskaitant informacinėse asmens duomenų sistemose, panaudojant automatizavimo priemones arba nenaudojant tokių priemonių. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu M. K. adresu, nurodytu Tinklapio „Kontaktų“ skyriuje, išsiųsti pareiškimą dėl Asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. M. K. turi teisę tęsti Asmens duomenų tvarkymą be Vartotojo sutikimo tik esant Įstatymų nustatytiems pagrindams.

5.2. Vartotojo asmens duomenis M. K. gali perduoti įgaliotoms Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios institucijoms įstatymuose nustatyta tvarka ir pagrindais.

5.3. M. K. turi teisę atskleisti Vartotojo Asmens duomenis, jeigu jų atskleidimas yra būtinas paduodant ieškinį, skundą, siekiant apginti M. K. teises ir teisėtus interesus tuo atveju, kai Vartotojas neteisėtai naudojosi tinklapiu.

5.4 M. K. imasi reikalingų organizacinių ir techninių priemonių Vartotojo Asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėtos arba atsitiktinės prieigos, sunaikinimo, pakeitimo, blokavimo, kopijavimo, platinimo, taip pat nuo kitų neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų.

 

PRIEMONĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGAI UŽTIKRINTI JUOS TVARKANT

6.1. M. K. imasi šių priemonių, reikalingų ir pakankamų Asmens duomenų Konfidencialumui užtikrinti:

6.1.1. vykdo vidinę Asmens duomenų tvarkymo atitikties Įstatymams, šiai Konfidencialumo politikai ir M. K. vidaus aktams, kontrolę;

6.1.2. supažindina M. K. darbuotojus, tiesiogiai vykdančius asmens duomenų Tvarkymą, su Įstatymų nuostatomis dėl asmens duomenų tvarkymo ir jų apsaugos, su šia Konfidencialumo politika, kitais dokumentais, nustatančiais M. K. politiką Asmens duomenų tvarkymo atžvilgiu, ir vidiniais aktais Asmens duomenų tvarkymo klausimais; užtikrina minėtų darbuotojų apmokymą;

6.1.3. taiko organizacines ir technines Asmens duomenų saugumo užtikrinimo priemones tvarkant juos asmens duomenų informacinėse sistemose, būtinas jų saugumo reikalavimams įgyvendinti;

6.1.4. vykdo taikomų asmens duomenų saugumo užtikrinimo priemonių ir asmens duomenų informacinių sistemų apsaugos lygio kontrolę.

6.2. M. K. įsipareigoja:

6.2.1. Asmens duomenis naudoti išimtinai tik šios Konfidencialumo politikos 4 skyriuje nurodytais tikslais;

6.2.2. užtikrinti Asmens duomenų laikymą paslaptyje, neskelbti jų nesilaikant įstatymų reikalavimų, taip pat neparduoti, nekeisti, neskelbti, kitais įmanomais būdais neviešinti gautų Vartotojo Asmens duomenų, išskyrus šios Konfidencialumo politikos 5.2 ir 5.3. p. numatytus atvejus;

6.2.3. imtis atsargumo priemonių, siekiant užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą, laikantis tvarkos, kuri paprastai naudojama versle, siekiant apsaugoti tokio pobūdžio informaciją;

6.2.4. patikrinimo laikotarpiu blokuoti Asmens duomenis, priskiriamus konkrečiam Vartotojui, nuo tokio Vartotojo arba jo teisėto atstovo, arba įgaliotos asmens duomenų subjekto teisių apsaugos institucijos kreipimosi arba užklausos momento, jeigu atskleidžiamas asmens duomenų netikslumas arba neteisėti Vartotojo veiksmai.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Visi ginčai, kylantys iš šios Konfidencialumo politikos, pagal susitarimą tarp Vartotojo ir M. K., perduodami nagrinėti teisme pagal M. K. buvimo vietą, laikantis ikiteisminės ginčo sureguliavimo tvarkos. Bus laikoma, kad ikiteisminės tvarkos buvo laikomasi, kai šalis, kurios teisės buvo pažeistos, gaus kitos šalies atsisakymą dėl pasiūlymo sureguliuoti ginčą būdo arba negaus atsakymo į šį pasiūlymą per jame nurodytą terminą.

7.2. Visi klausimai, kurių nereglamentuoja ši Konfidencialumo politika, sprendžiami pagal galiojančius Įstatymus.

Skambinkite, rašykite, klauskite

+370 (640) 55588, info@memelionuoma.lt

Rekvizitai:
MemelioNuoma,
Įm. k. 304451943
PVM mokėtojo kodas:
A/s LT407300010151061704
AB bankas "Swedbank", b/k 73000

2024 © "Memelio nuoma".. Visos teisės saugomos.

Sprendimas: www.webmod.lt